ПрАТ "ЮЖЕНЕРГОБУД"

Код за ЄДРПОУ: 04630809
Телефон: 05134 21919
e-mail: oaoues2@yandex.ua
Юридична адреса: 55001 Миколаївська область, місто Южноукраїнськ, промзона
 
Дата розміщення: 04.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ясеницький Iван Матвiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕР, 174102, 15.11.2004, Вознесенським МРВ УМВС УКраїни в Миколаївськiй областi
4) рік народження** 1976
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** АТЗТ "Гiдроенергобуд", директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.02.2012, Обраний безстроково
9) опис Здiйснює керiвництво поточною дiяльнiсть ПАТ "Юженергобуд", дiє без довiреностi в установах, пiдприємствах, органiзацiях, державних органах. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Винагороду отроимує у виглядi заробiтної плати


1) посада Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Асланян Артур Гомединович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕО, 667700, 08.02.1999, Доманiвським РВ УМВС України в Миколаївськiй областi
4) рік народження** 1967
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "Юженергобуд"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.02.2012, Обрано на термiн 3 роки
9) опис Здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу товариства. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Винагороду, в тому числi у натуральнiй формi не отримує.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дорошенко Вiктор Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи МЕ, 711463, 10.01.2006, Голосiївським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження** 1962
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "Юженергобуд"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.02.2012, Обрано на 3 роки
9) опис В складi наглядової ради виконує обов"язки визначенi Статутом товариства. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Винагороду, в тому числi у натуральнiй формi не отримує.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Федоренко Володимир Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи АН, 880867, 20.04.2010, Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровсiй областi
4) рік народження** 1977
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "Юженергобуд"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.02.2012, Обрано на термiн 3 роки
9) опис В складi Наглядової ради виконує обов"язки визначенi Статутом товариства. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Винагороду в тому числi у натуральнiй формi не отримує.


1) посада Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Крижанюк Олена Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕО, 967575, 18.02.2002, Южноукраїнським МВ УМВС УКраїни в миколаївськiй областi
4) рік народження** 1962
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 4
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний бухгалтер ВАТ "Юженергобуд"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.02.2012, Обрано безстроково, поки не буде потреби у змiнi головного бухгалтера
9) опис Здiйснює контроль за дотриманням фiнансової дисциплiни в товариствi, надходженням та використанням коштiв та матерiалiв. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Винагороду отримує в виглядi заробiтної плати


1) посада Голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Євтушенко Борис Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи МЕ, 461100, 28.02.2003, Южноукраїнським МВ УМВС УКраїни в Миколаївськiй областi
4) рік народження** 1949
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 4
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник генерального директора ВАТ "Юженергобуд"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 18.02.2013, Обраний на 3 роки
9) опис Здiйснює контроль за дотриманням фiнансової дисциплiни, використанням коштiв, та матерiалiв. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не отримує.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Генеральний директорЯсеницький Iван МатвiйовичЕР, 174102, 15.11.2004, Вознесенським МРВ УМВС України в Миколаївськiй обл.000000
Голова Наглядової РадиАсланян Артур ГомединовичЕО, 667700, 08.02.1999, Доманiвським РВ УМВС України в Миколаївськiй обл.10.000021000
Член Наглядової РадиДорошенко Вiктор ОлександровичМЕ, 711463, 12.01.2006, Голосiївським РУ ГУМВС України в м. Києвi184859135.42381848601000
Член Наглядової РадиФедоренко Володимир ВолодимировичАН, 880867, 20.04.2010, Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.100.0001916310000
Головний бухгалтерКрижанюк Олена ВасилiвнаЕО, 967575, 21.02.2002, Южноукраїнським МВ УМВС України в Миколаївськiй обл1000.00191626100000
Голова ревiзiйної комiсiїЄвтушенко Борис ОлександровичМЕ, 646110, 28.02.2003, Южноукраїнським МВ УМВС України в Миколаївськiй обл.390.0007539000
Усього 1848741 35.42667433 1848751 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.